حواله الکترونيکي بين بانکي (سحاب ) حواله الکترونيکي بين بانکي (سحاب )

جهت استفاده بهينه ازکارتهاي بانکي عضوشتاب درنقل وانتقال وجوه بين بانکها خدمت جديدي به نام حواله الکترونيکي بين بانکي (سحاب )ارائه مي شود.

انتقال وجه بين حسابهاي مسکن کارت وکارت ساير بانکها : انتقال وجه بين حسابهاي مسکن کارت وکارت ساير بانکها از طريق دستگاههاي خودپرداز تا سقف 30 ميليون ريال واز طريق pos تا سقف 150 ميليون ريال در هر روز امکان پذير مي باشد.

اين خدمت از طريق دستگاه خودپردازدرتمامي ساعات شبانه روز امکان پذيراست . برداشت از حساب صادرکننده وواريز وجه به صورت اني صورت مي گيرد وامکان پرداخت با تاريخ اينده وجود ندارد.در صورت عدم واريز اني به حساب ذينفع وجوه به حساب صادر کننده برگشت داده مي شود.

تاریخ ویرایش1394/4/21- 9:7