تازه های اخبار تازه های اخبار

در مدیریت خراسان رضوی برگزار شد

میزگرد تخصصی شناسایی عوامل موثر بر بهره برداری منابع انسانی

میزگرد تخصصی شناسایی عوامل موثر بر بهره برداری منابع انسانی در بانک مسکن و راهکارهای اجرایی افزایش آن با حضور مرتضی صالحیمدیر شعب استان، معاونان مدیریت ، رییس حوزه حراست و تعدادی از کارکنان برگزار شد.در این میزگرد تخصصی که حیدری و ذبیحی از اساتید دانشگاه به عنوان اعضا غیر ثابت هسته پژوهش حضور داشتند مرتضی صالحی مدیر شعب استان بر اهمیت منابع انسانی به عنوان مهمترین سرمایه بانک تاکید کرد
وی عوامل مؤثر در بهره وری را فرهنگی و مدیریتی عنوان کرد و افزود: بهره وری همواره در سازمان وجود دارد و مساله مهم ارتقای بهره وری است که قبل از عامل مدیریتی، عامل فرهنگی است که بر بهره وری اثرگذار است.مدیر شعب استان ادامه داد : در ارتقای افراد از نظر پست سازمانی ،‌ انگیزه مهمتر از سابقه خدمت است و ضرورت دارد پرداختی ها و پاداش های موردی براساس شاخص بهره وری کارکنان توزیع شود .در ادامه این میز گرد ذبیحی عضو غیر ثابت هسته پژوهش گفت : بهره وری، زیاد کارکردن نیست بلکه درست انجام دادن کار است. وی افزود: حقوق و دستمزد پرسنل باید براساس کار پرداخت شود نه براساس حضور فیزیکی افراد.سپس حیدری طی سخنانی اظهار داشت: بهره وری یک سبک،‌ روش ، ‌فرهنگ و باور است که رفتارهای اقتصادی و صنعتی ما را شکل می دهد و در سازمان های خصوصی تاکید بر کارایی است ولی در سازمان های دولتی تاکید بر اثربخشی است. در خاتمه این نشست نیز به سوال های تعدادی از کارکنان حاضر در جلسه در زمینه عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی توسط اساتید دانشگاه پاسخ داده شد.
آخرین بروزرسانی 1394/5/4