قالب نگارشی و طرح روی جلد طرحهای تحقیقاتی قالب نگارشی و طرح روی جلد طرحهای تحقیقاتی

 باسمه تعالی
 
به منظور یکسان سازی و نظم بخشیدن به گزارشهای دریافتی برای امور پژوهشی و تحقیقاتی، گزارشات نهایی به همراه لوح فشرده حاوی کلیه مطالب پژوهش میبایست طبق فرمت پیشنهادی ذیل ارائه گردد.

ساختار گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی:
1. بخشها و ترتیب آنها
· صفحه بسم الله
· صفحه ی عنوان فارسی (به شرح پیوست شماره1)
· شناسنامه طرح(به شرح پیوست شماره2)
· چکیده ی فارسی (حداکثر 250 واژه ) همراه با واژه های کلیدی(حداکثر 6 واژه )
· پیشگفتار(به شرح پیوست شماره 3 )
· تقدیر و تشکر (اختیاری)
· فهرست مطالب (شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها و عناوین پیوستها)
· فهرست جدولها ( در صورت ضرورت )
· فهرست شکلها ( در صورت ضرورت )
· متن اصلی شامل فصل های ذیل است :
فصل اول : مقدمه که شامل تعریف مساله و ضرورت آن ، اهداف
فصل دوم: پیشینه ی پژوهش ( مرور منابع یا ادبیات تحقیق ) ، فرضیه ها ، ملاحظات اخلاقی ، محدودیت ها ، متغیر ها و تعاریف واژه ها.
فصل سوم :روش شناسی تحقیق ( متناسب با رشته ی مورد نظر )
فصل چهارم : تجزیه تحلیل یافته ها و اجرای مدل
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری(شامل تحلیل نتایج ، کاربرد نتایج و پیشنهادها می باشد.)
· منابع و مآخذ
· پیوستها
· چکیده ی انگلیسی ( حداکثر 250 واژه ) همراه با واژه های کلیدی( حداکثر 6 واژه )
· صفحه ی عنوان انگلیسی

2. کاغذ و چاپ
کلیه ی قسمتهای گزارش نهایی طرح تحقیقاتی باید روی کاغذ سفید مرغوب A4 چاپ و تکثیرگردد .تمامی متنها فقط بر یک روی کاغذ تایپ می شود . نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن یکنواخت و اندازه ی آن 14 می باشد ، مطلوب آن است که نوع قلم B lotus انتخاب شود . نوع قلم برای عناوین از همان نوع و برجسته (Bold) باشد. بدین ترتیب در هر صفحه 26 الی 29 سطر گنجانده شود.
3. فاصله گذاری و حاشیه بندی
فاصله ی سطر ها در تمامی گزارش نهایی برابر 1/0 سانتیمتر است ، اما فاصله ی سطر ها در چکیده برابر 1/5 سانتیمتر می باشد .حاشیه از طرفین سمت راست 2/3 سانتیمتر و از چپ مساوی /312 سانتیمتر و حاشیه از بالا 44/2 سانتیمتر و از پایین 1/9 سانتیمتر می باشد . این حاشیه ها باید در سرتاسر گزارش نهایی رعایت شود . در تمامی صفحات به استثناء صفحه عنوان و صفحه شناسنامه طرح قالب ذیل به عنوان سرصفحه در نظر گرفته شود.
عنوان طرح نام مجری

4. شماره گذاری
شماره ی صفحات آغازین ( از اول گزارش نهایی تا اول متن انگلیسی ) با حرف ابجد نوشته شوند . تمامی صفحات متن اصلی ، که از مقدمه یا فصل نخست شروع می شوند ، باید شماره گذاری شوند . شماره گذاری صفحات شامل صفحه های محتوی شکل ، جدول ، منابع و پیوست ها نیز می گردد . شماره ی صفحه در پایین صفحه و در وسط قرار می گیرد . اولین صفحه ( صفحه ی عنوان ) بدون شماره ، تایپ می گردد . بخش ها و زیر بخش ها به عدد شماره گذاری می شوند . مثلاً 4-2-3 بیان کننده ی زیر بخش 4 از بخش 2 از فصل سوم است .

5. جدول و شکل ها
تمامی شکلها ( تصویر ها ، نمودارها ، منحنی ها ) و جدول ها باید با کیفیت مناسب تهیه شود ، به گونه ای که کپی تهیه شده از آنها از وضوح کافی برخوردار باشد . تصویر ها ، نمودارها ، و منحنی ها با لفظ شکل نامیده می شوند . تمامی شکلها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاری شوند . مثلاً برای جدولهای فصل 2 .جدول 1-2، 2-2 و ....برای جدول های فصل 3 ، جدول 1-3 ، و .... استفاده شود . عنوان جدولها در بالای آنها و عنوان شکلها در زیر آنها ذکر می گردد . چنانچه جدول یا شکلی از مرجعی گرفته شده است ، مرجع در عنوان جدول یا شکل ذکر می گردد . جدول باید حداکثر دارای سه خط افقی و فاقد خط عمودی باشد . همچنین لازم است به کلیه ی شکلها و جدولها ، در متن ارجاع شده باشد .

6. زیر نویس
در صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد ، توضیح را می توان به صورت زیرنویس در همان صفحه ارائه نمود . در اینصورت عبارت یا واژه توسط شماره ای ، که به صورت کوچک در بالا و سمت چپ آن چاپ می شود ، مشخص شده و در زیر نویس توضیح مربوط به آن شماره ارایه می شود . قلم مورد استفاده در زیر نویس می تواند با قلم اصلی متفاوت باشد .

7. ذکر اعداد در متن
در مورد اعداد صحیحی که در داخل متن نوشته می شود (غیر از جدولها و نمودارها ) هرگاه عدد کمتر از 10 باشد آن عدد با حروف نوشته می شود ، مثل هفت ، و هر گاه 10 و بزرگتر از 10 باشد به صورت عدد نوشته می شود ، مثل 46 یا 13 . برای مشخص کردن اعداد اعشاری از (/ ) استفاده می شود مثل 12/4 ، و چنانچه درصد مورد نیاز است از علامت % استفاده می شود . همچنین لازم است کلیه ی اعداد متناسب با زبان متن نوشته شوند .

8. درج لغات لاتین در متن فارسی
همه ی لغات خارجی در متن به خط فارسی Italic و در زیر نوشت به لاتین (یا به خط اصلی ) نوشته می شود ، به استثای اسامی علمی گیاهان و جانوران که به صورت لاتین و ایتالیک در متن نوشته می شوند.

9. روابط ریاضی و فرمول ها
فرمولها در هر فصل به صورت جداگانه و به ترتیبی که در متن می آیند در داخل پرانتز به عدد شماره گذاری می شوند . به طوری که شماره ی فصل در سمت راست و شماره ی فرمول بعد از آن آورده می شود.
طیق نمونه زیر :
(5-1) F=ma
که بیان کننده ی رابطه ی 5 از بخش اول است . قبل از برخی از رابطه ها می توان به مرجع آن اشاره نمود. بعد از هر رابطه کمیتهای مورد استفاده در آن توضیح داده می شود .

10. نحوه ی ارجاع در متن و فهرست منابع و مآخذ
لازم است در متن به کلیه ی منابعی که مورد استفاده قرار می گیرد اشاره شود . چنانچه در داخل متن از یک منبع مطلبی نقل شود ، بلافاصله بعد از خاتمه ی جمله پرانتزی باز شود و نام و نام خانوادگی ،سال و شماره صفحه ذکر گردد.
در فهرست منایع و مآخذ نیز ،منابع بر اساس نام خانوادگی نویسنده و به ترتیب الفبا ذکر می گردند . لازم است که جزئیات و شیوه ی ذکر منبع در فهرست مراجع منطبق بر یکی از شیوه های معروف و شناخته شده در مجلات علمی پژوهشی باشد . همچنین لازم است ابتدا مراجع فارسی و سپس مراجع انگلیسی آورده شود .

11. مشخصات جلد گزارش نهایی طرح
- جلد گزارش نهایی به رنگ سورمه ای باشد .
- جلد گزارش نهایی باید به صورت گالینگور باشد .
- صفحه ی مشخصات فارسی روی جلد و و انگلیسی در پشت جلد آورده شود و در قسمت عطف عنوان طرح ، نام مجری و سال پایان طرح آورده شود .

12. تکثیر گزارش نهایی
محقق موظف است گزارش نهایی خود را در 3 نسخه تکثیر و به صورت جلد شده ( که در بالا توضیح داده شد ) به انضمام CD طرح در دو قالب Word و Pdf به این مرکز تحویل نماید .
پیوست شماره یک:


بانک مسکن
عنوان طرح


کارفرما: بانک مسکن

سازمان مجری:

مسئول طرح:

تاریخ:
ویرایش:


پیوست شماره2:

شناسنامه طرح

کارفرما: بانک مسکن
سازمان/ نام مجری:
مدیر مسئول:
کارشناسان اصلی طرح:


سایر کارشناسان:

ناظر علمی:
ناظر فنی:
پیوست شماره 3: پیشگفتار(با فونت ایران نستعلیق)
بسمه تعالی
`پیشگفتار

با عنایت به لزوم ارتقاء سطح دانش و آگاهی با استفاده از یافته های حاصل از پژوهش و بکارگیری آن در عرصه های مختلف،اداره پژوهش و برنامه ریزی بانک مسکن در سایه حمایت و رهنمودهای مدیران ارشد بانک و با همکاری مراکز تحقیقاتی کشور و اعضاء هیأت علمی دانشگاهها ، سعی در تولید دانش در زمینه های برنامه ریزی ، سرمایه گذاری ، مدیریت منابع انسانی ، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر حوزه های مطالعاتی دارد .
در این راستا مسئولین و کارشناسان این اداره با هدف به روزنمودن دانش بانک و بکار گیری نتایج حاصل از پروژه ها در بخشهای اجرایی ، از همکاری صمیمانه سایر ادارات اعم از بخش‌های صف و ستاد بهره می‌برند.
با عنایت به اینکه فعالیت پویای بانک مسکن در عرصه بازار پول و سرمایه نیازمند پژوهش مستمر بوده و شناسایی روشهای تأمین مالی این بخش نیاز به برنامه ریزی های منظم دارد ، این اداره مصمم است تا با ارائه دستاوردهای پژوهشی بویژه با معرفی خدمات نوین بانکی ، گام مؤثری در پیشبرد امور بانک به سمت تحقق اهداف چشم انداز توسعه و تحول نظام بانکی بردارد .


اداره بررسیهای اقتصادی و توسعه بانک مسکن