پیشینه مدیریت شعب استان پیشینه مدیریت شعب استان

تاریخ تاسیس اولین شعبه بانک مسکن در استان سمنان : سال 1342
تاریخ ارتقای سطح به مدیریت شعب در استان : 1381/05/01


 

تعداد شعب بانک در استان : 21 شعبه
اولین شعبه بانک در استان : در شهرستان شاهرود
تعداد باجه در استان : 2 باجه  در : بسطام ، مسکن و شهرسازی سمنان
دایره ارزی : مستقر در شعبه مرکزی سمنان