تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری آزمون سنجش اطلاعات شغلی سال 93

با حضور مدیر شعب ، معاون اداره ارزیابی عملکرد و معاونین مدیر آزمون سنجش اطلاعات شغلی سال 93 کارکنان شعب استان برگزار شد.
با حضور مدیر شعب ، معاون اداره ارزیابی عملکرد و معاونین مدیر آزمون سنجش اطلاعات شغلی سال 93 کارکنان شعب استان برگزار شد.
آخرین بروزرسانی 1394/3/31