پیشینه مدیریت شعب استان پیشینه مدیریت شعب استان

در سال 1333 اولین بانک رهنی در استان یزد با یک شعبه مرکزی و تحت نظر تهران فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1369 این استان با 3 شعبه شهری و 8 شعبه خارج شهربصورت حوزه و تحت نظارت سرپرستی اصفهان به کار خود ادامه داد و در سال 1376 با 16 شعبه از اصفهان منتزع و بصورت سرپرستی فعالیت خود را آغاز کرد که امروز با 25 شعبه و یک باجه ادامه حیات می دهد.