مدیریت شعب آذربایجان-غربی مدیریت شعب آذربایجان-غربی

مدیر شعب استان آذربایجان غربی
آدرس پستی : ارومیه-خیابان کاشانی - نرسیده به چهارراه دانشکده
تلفن : 044-33450171
نمابر : 044-33460870
مدیریت شعب استان آذربایجان غربی - معاون مالی و فناوری
آدرس پستی : ارومیه-خیابان کاشانی - نرسیده به چهارراه دانشکده
تلفن : 044-33459712
نمابر : 044-33453199