تسهیلات بافت فرسوده تسهیلات بافت فرسوده

سقف تسهیلات:
سقف فردی تسهیلات مزبور هر ساله بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران و ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک های عامل ارسال می گردد و تابع ضوابط و مقررات همان سال می باشد.
شرایط و ضوابط تسهیلات فوق الذکر در سال 1398 به شرح ذیل می باشد:

- 500 ميليون ريال: در تهران

- 500 میلیون ریال:در سایر کلان شهرها

- 400 ميليون ريال :در مراکز استان ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت

- 400 ميليون ريال: در  ساير شهرها

-  میزان پرداخت تسهیلات حداکثر تا 80% هزينه ساخت مسکن است.

نرخ سود :9 درصد

حداکثر مدت باز پرداخت:12 سال

نهادهای معرفی کننده تسهیلات
براساس دستورالعمل های ابلاغی که هر ساله به بانک مسکن ارسال می گردد؛ نهادهای ذیربط به شرح ذیل می توانند نسبت به معرفی افراد واجد شرایط جهت دریافت تسهیلات به بانک مسکن اقدام نمایند.
1-اداره کل راه و شهرسازی استان مربوطه
2- شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و نمایندگان آن (شرکت عمران و مسکن سازان استانها)
3- شهرداری های هر استان
4- مرجع معرفی افراد در کلانشهر تهران بر عهده سازمان نوسازی شهر تهران می باشد.
شرایط متقاضی
دارندگان زمین ملکی یا خانه های کلنگی، که حسب تشخیص نهادهای ذیربط مبنی بر استقرار ملک مورد نظر آنها در حریم بافت فرسوده شهری، نسبت به معرفی آنها به بانک مسکن اقدام گردیده است، برای تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی به منظور استفاده شخصی و یا مجموعه سازی می توانند از تسهیلات موضوعه در چارچوب ضوابط ذیربط جاری بهره مند گردند.
*وثیقه و تضمین های بانک نیز همان سند ششدانگ قابل ارتهان محل اجرای پروژه می باشد که تا پایان دوره مشارکت مدنی یا فروش اقساطی در رهن بانک باقی خواهد ماند.

مدارک مورد نیاز
1-معرفی نامه از سوی یکی از نهادهای معرفی کننده
2-بنچاق قطعی مالکیت متقاضی
3- مدارک شناسایی فردی مالک(شناسنامه و کارت ملی)
4- سند مالکیت ششدانگ قابل ترهین
5-پروانه ساختمانی
6- نقشه های معماری
7-وکالت نامه محضری در صورت تعدد مالکین مورد نظر
شرایط تسهيلات ساخت مسکن در بافت هاي فرسوده
- تسهيلات مسکن صرفاً براي ساخت واحدهاي مسکوني در بافت هاي فرسوده در قالب مشارکت مدني پرداخت مي شود.
- جهت هر واحد مسکوني احداثي در بافت هاي فرسوده صرفاً يک فقره تسهيلات قابل اعطا مي باشد..
- حداکثر دوران مشارکت مدني با توجه به حجم پروژه 24 ماه معادل2 سال و حداکثر مجموع دوران مشارکت مدني و فروش اقساطي طرح ها نيز 144 ماه معادل 12 سال مي باشد.
- قرارداد مشارکت مدنی ساخت مسکن با واجدین شرایط در ابتدا با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار منعقد که با اخذ یارانه از سوی دولت، منابع مربوطه متعاقباً وفق ضوابط ذیربط به تسهیلات گیرندگان تخصیص خواهد یافت؛ در غیر اینصورت با نرخ زمان عقد قرارداد مشارکت مدنی فروش اقساطی خواهد شد.
- پرداخت تسهیلات بانک به صورت مرحله ای و متناسب به پیشرفت فیزیکی پروژه طبق نظر ارزیاب بانک صورت می گیرد.
- هر فرد می تواند حداکثر نسبت به فروش اقساطی یک واحد از واحد های احداثی را به نام خود،  همسر و یا یکی از افراد تحت تکفل خود اقدام نمایند.
- پرداخت تسهیلات منوط به نظر ارزیاب بانک و در صورت داشتن توجیه اقتصادی قابل پرداخت می باشد.
- پرداخت یارانه طبق مقررات ابلاغی در حال حاضر صرفاً در دوران مشارکت مدنی و تا سقف حداکثر 18 ماه می باشد و مشمول دوران فروش اقساطی یا فراتر از مدت زمان تعریف شده  نمی گردد.

- گردش کار پرداخت تسهيلات ساخت مسکن به شرح زير است:
* ارائه مدارک توسط متقاضي به مراجع صدرالاشاره و اخذ معرفي نامه مشموليت استفاده از این تسهيلات جهت بانک عامل
نکته: مهلت ارائه معرفي نامه هاي صادره به بانک يک ماه از تاريخ صدور بوده و در صورت اتمام مهلت، بانک از پذيرش متقاضي خودداري و موارد به سازمان مزبور عودت مي گردد
* بررسي طرح و انجام استعلامات چک برگشتي و بدهي معوق سازنده/ سازندگان توسط بانک حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از اخذ مدارک مورد نياز از متقاضي، و اعلام به وی و نماينده مرجع معرفی کننده در صورت تآييد يا عدم تأييد طرح صورت مي گيرد.
*تشکیل پرونده و عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در پایان فنداسیون انجام می پذیرد.


تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم ( انفرادی و زوجین )جهت خرید و احداث واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهری:
پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم تا سقف های مقرر در بافت فرسوده شهری امکان پذیر می باشد.
سقف تسهیلات انفرادی:
در شهر تهران : 800 میلیون ریال
در شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت : 600 میلیون ریال
سایر مناطق شهری: 400 میلیون ریال
سقف تسهیلات زوجین:
در شهر تهران : 1 میلیارد و 600 میلیون ریال
در شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت : 1 میلیارد و 200 میلیون ریال
سایر مناطق شهری: 800 میلیون ریال
نرخ سود : 6 درصد
حداقل مدت انتظار اولیه: 12 ماه
حداکثر مدت بازپرداخت: حداکثر 12 سال
روش باز پرداخت: ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
شرایط و ضوابط اخذ تسهیلات:
-    لزوم اخذ استعلام کتبی از سازمان مسکن و شهرسازی یا شرکت نوسازی و بهسازی عمران شهری مبتنی بر تایید قرار گرفتن ملک در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به عنوان یکی از مدارک اصلی الزامی می باشد.
-    در اعطای تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم ( انفرادی و زوجین) در بافت های فرسوده شهری الزامی به خانه اولی بودن متقاضی وجود ندارد.
-    رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن از جمله محدودیت 5 ساله در اعطای تسهیلات مجدد و لزوم تسویه ( یا انتقال به غیر) تسهیلات قبلی الزامی می باشد.

 

تاریخ ویرایش1398/2/16- 9:59